Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Lý Hồng Thiên

Đại Hiền Triết | | 6903

Tóm tắt Thông tin

Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Lý Hồng Thiên

Phân tích căn bản: Lão Lý Hồng Thiên phân cách giới thì ta có thể dựa theo địa khu đến để phán đoán. Đại khái là Sơ cấp thế giới/ Một khu vực ( map đầu) - Trung cấp thế giới/ Tương đương Địa Cầu phi ra bên ngoài ( Map 2) - Cao cấp thế giới/ Cao đẳng tinh cầu/ Tinh hệ phân khu ( map 3,4) khi này Sơ - Trung Cấp chỉ là Nhập Môn  - Đỉnh cấp Cao Cấp thế giới, trấn thủ cả tiểu Vũ Trụ - Tiểu Vũ Trụ bên trên là Tinh Không/ Đại Vũ Trụ ( map cuối)

Dị Thế Giới Mỹ Thực Gia: Phân làm khu vực - Đại Lục (Hạ đẳng tinh cầu) - Cao đẳng tinh cầu - Một nhóm cao đẳng tinh cầu hợp thành Đại Thiên - Tiểu Vũ Trụ Tinh hệ trấn thủ - Đại Vũ Trụ -Đại Vũ Trụ, bên ngoài. Đại khái là từ khi chuyển map đều là sẽ có một loại biến đổi lớn khi mà thực lực map trước đã bị đi đến cực hạn.

Tạo Mộng Thiên Sư: Tạo Mộng Chủ bên dưới xưng vì phàm, mà Tạo Mộng Chủ cũng chỉ là bắt đầu của vũ trụ, tiến vào nhóm Cao Đẳng, trong đó là từ Lĩnh Vực Cảnh đến Bất Diệt Cảnh, Phong Vương trấn cả Tinh hệ lớn, mà chỉ có đạt đến Đế Cảnh mới có thể bước ra ngoài kỷ nguyên kiếp, bố cục Đại Vũ Trụ.

Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn Thế Giới: Cửu Trọng Thiên tương đương với một cái Tiểu Vũ Trụ trong Thái Cổ Tinh Không, phân ra làm các khu vực lớn, trong đó có Đại Đế là đỉnh cao của các khu vực này- tương đương Tinh Hệ. Cao cấp Thế Giới tương đương Cao Đẳng Tinh Cầu. Chỉ có Đại La Tiên mới có thể được coi là có đủ tư bản đi ra Thái Cổ Tinh Không, Đế Cảnh chỉ là cất bước, Thánh nhân là cấp bậc viễn siêu cả Thái Cổ Tinh Không - Đại Vũ Trụ, nhưng do bị phong bế bởi Hồng Mông chi Giới - vỏ trứng nên mới không thể Siêu Thoát, ngay cả Hủy Diệt chi Chủ cấp Siêu Thoát Chí Cường còn bị vây nữa kìa.

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa:

Cảnh giới phân ly khá rời rạc, chia Nhân Gian Giới, Hắc Ám Giới, Thiên Giới cùng Địa Ngục Giới, bao quát là Thiên Đạo Tinh Không. Thiên Ma cấp Thiên Đạo mà từng gặp cả 3 ông bên trên, còn nhận biết được võ trứng bên trong là cả một Đại Vũ Trụ, hơn thế còn đồng xưng Siêu Thoát thì có thể coi là cảnh giới trần nhà, bên dưới thì phân ly theo số lượng quy tắc khí vận, cùng đặc điểm tương đồng của đạo uẩn - quy tắc.

 

Lý Hồng Thiên series:

  1. Sơ – Trung cấp Giới, Phàm cảnh đến cực hạn.
  2. Mở ra con đường tiến vào chân chính Cao cấp Giới, lộ ra một loại biến hóa.
  3. Chân chính Cao cấp Giới (Đại Thiên), trấn áp vạn giới, đỉnh phong của một cõi Đại Thiên.
  4. Trấn áp Tinh hệ yếu.
  5. Trấn áp Tinh hệ mạnh, đỉnh phong của Tiểu Vũ Trụ.
  6. Siêu việt Tiểu Vũ Trụ ( một mảnh Tinh Không), đi ra Tinh Không, đi đến đỉnh cao của Đại Vũ Trụ.
  7. Tinh Không vô tận, xưng danh Siêu thoát.

 

 

 

Dị Thế Giới Mỹ Thực Gia

Tạo Mộng Thiên Sư

Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn Thế Giới

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa

Chân Khí

Trù Đạo

Nguyên Đạo

Mộng Đạo

Luyện Thể

Điểm

 

Cảnh giới

Nho tu

Đạo tu

Phật tu

Kiếm tu

Võ tu

Tà tu

Tiểu cảnh

1

Nhất Phẩm

Chiến Sĩ

Sơ nhập

Thái Điểu

Phàm Cảnh

Sơ kỳ

Nhất Cấp

Tốt Thể Cảnh

1 – 10

Võ Giả

Bất Nhập Lưu

Khí Đan Cảnh

1 sợi linh khí

Ngưng Khí Cảnh

Sơ giai

Cửu Phẩm

?

Dưỡng Khí

?

Khí Kiếm

Đồng Bì

Tụ Sát

Nhược

Thâm niên

Nhị Lưu

Đỉnh phong

Nhất Lưu

Nhị Phẩm

Chiến Sư

Sơ nhập

Nhập Môn

Tông Sư

1 – 3 hưởng

2 sợi

Thâm niên

Nhị Cấp

11 – 20

4 – 6 hưởng

3 sợi

Cường

Đỉnh phong

7 – 9 hưởng

4 sợi

Trung giai

Đỉnh phong

Tam Phẩm

Chiến Cuồng

Sơ nhập

Học Đồ

Đại Tông Sư

Thập hưởng

5 sợi

Bát Phẩm

Dưỡng Tính

?

?

Bộc Kiếm

Thiết Cốt

Sát Châu

Nhược

Thâm niên

Thâm niên

7 sợi

Cao giai

Cường

Đỉnh phong

Tam Cấp

21 - 50

Phổ thông chư tử

9 sợi

Đỉnh phong

Tứ Phẩm

Chiến Linh

Sơ nhập

Sơ Cấp đầu bếp

Trung kỳ

Nhập Thánh

Đỉnh cấp chư tử

 

10 -Viên mãn Khí Đan x 2

Trúc Cơ Cảnh

Sơ giai

Thất Phẩm

Chính Khí

Ngự Phù

?

Thế Kiếm

Bạo Huyết

Sát Hoàn

Nhược

Thâm niên

Phu Tử

Đỉnh phong

Ngũ Phẩm

Chiến Vương

Sơ nhập

Tứ Cấp

51 - 100

Thể Tàng Cảnh

Nhất tạng

Trung giai

Cường

Thâm niên

Nhị tạng

Đỉnh phong

Tam tạng

Đỉnh phong

Lục Phẩm

Chiến Hoàng

Sơ nhập

Tứ tạng

Cao giai

Lục Phẩm

Tu Thân

Trúc Cơ

?

Ngự Kiếm

Luyện Cương

Địa Sát

Nhược

Thâm niên

Ngũ Cấp

101 - 200

Ngũ tạng

Cường

Đỉnh phong

Diễn hóa thuộc tính

Đỉnh phong

Thất Phẩm

Chiến Thánh

Sơ nhập

Trung Cấp đầu bếp

Sơ Nhập

Hậu kỳ

Thiên Tỏa Cảnh

Nhất Cực

Kim Đan Cảnh

Nhất chuyển

Ngũ Phẩm

Vấn Tâm

Động Huyền

Tiểu Kim Cương

Mệnh Kiếm

Hóa Giáp

Nguyên Sát

Nhược

Thâm niên

Nhị Cực

Nhị chuyển

Đỉnh phong

Lục Cấp

Binh Thể Cảnh

201 - 500

Tam Cực

Tam chuyển

Cường

Bát Phẩm

Chiến Thần

Sơ nhập

Tứ Cực

Tứ chuyển

Thâm niên

Ngũ Cực

Ngũ chuyển

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Lục Cực

Lục chuyển

Cửu Phẩm

Chí Tôn

Sơ nhập

 

Tam Đẳng

Thất Cấp Tiểu Tông Sư

Vương Thể Cảnh

501 - 1000

Thất Cực

Thất chuyển

Tứ Phẩm

Hạo Nhiên

Đạo Anh

Tiểu La Hán

Chưởng Kiếm

Thiên Cương

Sát Hải

Nhược

Thâm niên

Bát Cực

Bát chuyển

Đỉnh phong

Cửu Cực

Cửu chuyển

Cường

Bán Bộ Thần Cảnh

Độ Thiên Kiếp

Độ Thiên Kiếp

Đỉnh phong

Thần Cảnh

Thập Phẩm Thần Thể

1 đạo Chí Tôn gông xiềng

 

Nhị Đẳng

Đỉnh phong

Bát Cấp Đại Tông Sư/ Ngũ Phẩm

Phổ thông

Hiền Thể Cảnh

1001 – 5000

 

Nguyên Anh Cảnh

Sơ giai

Tam Phẩm

Lập Mệnh Tiểu Nho

Tam Hoa

Đại Kim Cương

Kiếm Cuồng

Kim Thân

Thiên Sát

Nhược

2 đạo Chí Tôn gông xiềng

Trung giai

Cường

Đỉnh phong

3 đạo Chí Tôn gông xiềng

Danh đường

5001 – 10000

Cao giai

Nhị Phẩm

Chính Khí Trường Hà

?

Đại La Hán

Vạn Kiếm

Bất Diệt

Địa Tà

Nhược

4 đạo Chí Tôn gông xiềng

Đỉnh phong

Cường

Đỉnh phong

5 đạo Chí Tôn gông xiềng

Anh Biến Cảnh

Ngộ Đạo

2

Thần Hồn Cảnh/ Đại Hư

1 - 2 đạo Hồn Thê

 

Nhất Đẳng

Lĩnh Vực Cảnh

1 – 2 thành

Cửu Cấp Tạo Mộng Chủ/ Tứ Phẩm

Tôn Thể Cảnh

1 – 2 vạn

Tam Thần Cảnh

Âm Thần Cảnh

Sơ giai

Phân Thần Cảnh

Sơ giai

Nhất Phẩm

Đại Nho

Vũ Hóa

Bồ Tát Quả Vị

Quy Tông

Võ Vương

Thiên Tà

3 - 4 đạo Hồn Thê

3 – 4 thành

3 – 4 vạn

Trung giai

Trung giai

Ngưng tụ Đạo ý

1 – 500 dặm

Nhược

5 – 6 đạo Hồn Thê

5 – 6 thành

5 – 6 vạn

Cao giai

Cao giai

500 – 1000 dặm

Cường

7 – 8 đạo Hồn Thê

7 – 8 thành

7 – 8 vạn

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Đạo Tận

Ngàn dặm viên mãn

Đỉnh phong

9 đạo Hồn Thê - Ngưng Thần Đài ( Đại Năng)

Cao Cấp đầu bếp

9 – 10 thành

9 – 10 vạn

Bán Bộ Dương Thần

Bán Bộ Xuất Khiếu

Chuẩn Lục Địa Tiên

Chớm nở Đại Đạo chi Hoa ( mỗi đóa là ngàn dặm)

Nhục Thân đoán luyện

Tam Đoán

Thần Linh Cảnh/ Thiên Hư Cửu Văn

1 – 3 đóa Thần Hỏa ( Nhất Phương Giáo Chủ)

Cực Phẩm đầu bếp

Tinh Vân Cảnh

1 – 3 Vân

Tam Phẩm

Tiên Thể Cảnh

10 – 30 vạn

Dương Thần Cảnh

1 – 3 bộ

Xuất Khiếu Cảnh

Sơ giai

Lục Địa Tiên/ Nho Tiên/ Chân Nhân/ Chân Phật/ Kiếm Tiên/ Võ Tiên/ Tà Tiên/ Thiên Nhân/ Khai Đạo

1 Đạo Hoa

Tứ Đoán

4 – 6 đóa Thần Hỏa

4 – 6 Vân

31 – 60 vạn

4 – 6 bộ

Trung giai

2 – 3 Đạo Hoa

Ngũ Đoán

7 – 9 đóa Thần Hỏa

7 – 9 Vân

61 – 90 vạn

7 – 9 bộ

Cao giai

4 Đạo Hoa

Lục Đoán

Chúa Tể Cảnh

10 Vân

91- 100 vạn

Bán Bộ Nguyên Thần

Bán bộ Hợp Thể

Phàm Cực

5 Đạo Hoa

Chân Thần Cảnh/ Minh Hư

1 – 3 tinh

Tiên Trù

 

Nhất Phẩm

Tinh Không Cảnh

1 – 3 chuyển

Nhị Phẩm

 

1 – 3 triệu

Nguyên Thần Cảnh

Nguyên Thần hợp nhất

Đại Năng

Hợp Thể Cảnh

Sơ giai

6 Đạo Hoa

Thất Đoán

4 – 6 tinh

Nhị Phẩm

4 – 6 chuyển

4 – 6 triệu

Thần Uy Thiên Hạ

Trung giai

7 – 9 Đạo Hoa

Bát Đoán

7 – 9 tinh

Tam Phẩm

7 – 9 chuyển

7 – 9 triệu

Nguyên Thần Diễm Lệ

Cao giai

Bán Thánh

Lân Trù

Hạ Đẳng

10 chuyển

Bán Bộ Nhất Phẩm

Chuẩn Bá Thể Cảnh

9 – 10 triệu

Nhất niệm Tạo Hóa

Bán bộ Tôn Giả

Bán Tôn

Nhân Gian Cực

10 Đạo Hoa/ vạn dặm

Cửu Đoán

3

Thánh Cảnh

Tiểu Thánh

1 – 3 chuyển

Thượng Đẳng

Bất Diệt Cảnh

Sơ kỳ

Điều hòa Bất Diệt Lực

Nhất Phẩm

Bá Thể Cảnh

Sơ Thành/ Sơ kỳ

10 ~ 20 triệu triệu

Tạo Hóa Tôn Giả Cảnh

Nguyên Thần chi Hoa

Độ Kiếp Tôn Giả Cảnh

Nguyên Thần thăng hoa

Tôn Cảnh

Lĩnh Vực

Nhất Động Thiên

4 – 6 chuyển

Cực Đẳng

Sơ chưởng Bất Diệt Lực

20 triệu

Kim Thân chi Hoa

Ngưng tụ Kim Thân

Nhị Động Thiên

7 – 9 chuyển

Đạo Ý chi Hoa

Thần Thân hỗn hợp

Tam Động Thiên

Tam Hoa Tụ Đỉnh

Đại Thánh

1 – 3 chuyển

Chuẩn Thần Trù

Trung kỳ

21 – 40 triệu

Thiên Nhân Cảnh

Thiên Nhân tẩy lễ

Hóa Tiên Cảnh

Độ Kiếp Hóa Tiên

Chí Tôn

< 10 vạn dặm

4 – 6 chuyển

Hậu kỳ

41 – 60 triệu

Trung giai

Trung giai

10 vạn dặm – Gần đầy 3 Động Thiên

7 – 9 chuyển

Đỉnh phong

61 – 80 triệu

Cao giai

Bán Thần

Thần Trù

 

Linh Cấp

Bán Bộ Tôn Giả

Ngưng tụ Bất Diệt Linh

Bán Bộ Địa Phẩm

81 – 100 triệu

Tiếp xúc Đạo Uẩn, Bán Bộ Nhân Tiên

Tiếp xúc Đạo Uẩn, Bán Bộ Tiên Túc

Đầy 3 Động Thiên ( Max = 100 vạn dặm)

4

Thần Chi Cảnh

 

Hạ Đẳng

1 - 4 đạo Pháp Tắc chi Lực

Địa Cấp

Phong Tôn Cảnh

Phổ thông

100 – 1000 đạo Vũ Trụ Lực

Địa Phẩm

Trung kỳ

101 – 300 triệu

Nhân Tiên Cảnh

Khí Vận như tơ

Tiên Túc Cảnh

Tụ Chân Tiên Khí

Vương Cảnh Lĩnh Vực

Quy tắc bao trùm Đại Đạo

1 – 100 tơ

Nhị Khí

Quy Tắc chi Xuyên đả thông 1 Động Thiên

Tam Khí

Đả thông 2 Động Thiên

Trung Đẳng

5 – 36 đạo Pháp Tắc chi Lực

Thâm niên

1001 – 1 vạn đạo Vũ Trụ Lực

Hậu kỳ

301 – 600 triệu

Tứ Khí

Đả thông 3 Động Thiên

Ngũ Khí

Bách tơ bện trụ

Ngũ Khí đỉnh phong

Xâu chuỗi 3 Động Thiên

Thượng Đẳng

37 – 81 đạo Pháp Tắc chi Lực

Phong Hào

>  1 vạn đạo Vũ Trụ Lực

Đại Thành

601 – 900 triệu

Chân Tiên Cảnh

Khí Vận như trụ

Triều Nguyên Cảnh

Ngũ Khí Triều Nguyên

Nhược

Ngưng tụ ít quy tắc

1 – 100 trụ

Trung giai

Cường

Ngưng tụ nhiều quy tắc

Đại Viên Mãn

82 – 100 đạo Pháp Tắc chi Lực

Bán Bộ Phong Vương

Ngộ Đại Đạo Lực

Bán Bộ Địa Phẩm

Chuẩn Thánh Thể

901 triệu – 1 tỷ

Bách trụ hóa giang

Cao giai

Đỉnh phong

Ngưng tụ đầy Động Thiên

Ngộ Thiên Đạo

Bán Thánh

Bán Bộ Thiên Vương

Ảnh hưởng quy tắc

5

Thần Vương Cảnh

Hạ Đẳng

101 – 200 đạo Pháp Tắc chi Lực

Thiên Cấp

Phong Vương Cảnh

Phổ thông

1 – 3 thành Đại Đạo chi Lực

Thiên Phẩm

Thánh Thể Cảnh

Sơ kỳ

Bất khả trắc

Huyền Tiên Cảnh

Khí Vận như giang hà

Thánh Tổ Cảnh

Sơ giai

Thiên Vương

Chưởng khống quy tắc

1 – 100 giang hà

Nhược

Trung Đẳng

201 – 500 đạo Pháp Tắc chi Lực

Thâm niên

4 – 6 thành Đại Đạo chi Lực

Trung kỳ

Trung giai

Cường

Thượng Đẳng

501 – 1000 đạo Pháp Tắc chi Lực

Đỉnh tiêm

7 – 9 thành Đại Đạo chi Lực

Hậu kỳ

Cao giai

Đỉnh phong

Giang Hà quy Hải

Chuẩn Đế

Đỉnh Cấp

>1000 đạo Pháp Tắc chi Lực

Cái Thế

10 thành Đại Đạo chi Lực

Đỉnh phong

Kim Tiên Cảnh

Tam Chuyển

Đế Cảnh

Sơ Đế

Thần Ma

Sơ giai

Viên Mãn

Lục Chuyển

Đại Đế

Cao giai

Thần Hoàng

Chuẩn Đế/ Thiên Vương

Đế Uy

Bán Bộ Thiên Sư

Bán Bộ Đại Thành

 

Cửu Chuyển

Cực Đế

Bất Diệt giai

Ngụy Hoàng

Sở hữu Hoàng Uy

Bán Bộ Đại La

Chuẩn Thiên Đế

Bán Bộ Đại Đạo

6

Đại Đạo Thánh Nhân/

Thượng Cổ Thiên Thần/ Hồn Chủ Cảnh

Sơ kỳ

Chuẩn Trù Thần

Phong Đế/ Hoàng giả/ Thiên Thần Cảnh

Miễn cưỡng

Thiên Sư

Thánh Thể Đại Thành

Sơ kỳ

 

Đại La Tiên Cảnh

Cửu Hải chuyển Thế Giới

Thiên Đế

Sơ kỳ

Đại Đạo giai

Chân Hoàng Cảnh Lĩnh Vực: Hoàng Cảnh/ Chân Thánh/ Tà Thần

Nhược

Bàng Môn Tả Đạo

Trung kỳ

Chứng Đạo

Trung kỳ

Trung kỳ

Cường

Chứng Đạo

Hậu kỳ

Thâm niên

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Thâm niên

Đỉnh phong

Chưởng khống

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Quy Tắc Đạo Chủ

Hỗn Độn Thánh Nhân / Đại Hồn Chủ

Đương Đại Thiên Thần

Sơ kỳ

Ngụy Trù Thần

Đại Đế Cảnh

Hỗn Độn

Đại Thiên Sư

 

Hậu kỳ

Ngụy Thánh Cảnh

Sơ kỳ

Thiên Thần giai

Đỉnh phong

Hỗn Độn Sơ Khai

Trung kỳ

Trung kỳ

Hỗn Độn Nghịch Luân

 

Hậu kỳ

Tiêu Dao

Đỉnh phong

Hậu kỳ

Hỗn Độn Chung Cực

Đỉnh phong

Đỉnh phong

Bán Bộ Tổ Thần

Hữu Tình Đạo/ Vô Tinh Đạo

Ngưng đọng

Bán Bộ Chúa Tể

Vấn Đạo

 

Đốn Ngộ

Bán Bộ Thiên Đạo

7

Tổ Thần Cảnh

Bao quát

Trù Thần

Vũ Trụ Chúa Tể

Thông thấu

 

Thánh Nhân Cảnh

Thần Ma Hoàng

Hỗn Độn giai

Thiên Đạo Cảnh/ Siêu Thoát Giả

Chí Cực Siêu Thoát Giả

                                                                   

------------------

Ài, bài viết cực nhất từ trước đến nay, vì tên tác này nhả cảnh giới không cùng lúc mà theo chương. ta hoài nghi tên cảnh giới là hắn về sau mới nghĩ. Cầu Ng... nhầm, cầu ủng hộ ( ".")

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Sr, nhét bảng hơi khó, nhiều tác nếu mà viết kiểu cảnh giới đầy đủ ra nó sẽ bị lệch khá nhiều. Giá mà bảng nào cũng giống kiểu của Phong Lăng hay lão Đậu thì lại dễ.

3 năm trước

Táng Địa

hoa cái Táng Địa

cái bảng thật khó nhìn

3 năm trước


Đại Hiền Triết

Đại Hiền Triết

đại hiền

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


"Tâm trung tự hữu địa thiên, đạo trung bất kiến chư miên nghịch hành!"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok