Đế Bá Toàn Tập [Phần X]

Táng Địa | | 16870

Tóm tắt Huyền huyễn

Đế Bá Toàn Tập [Phần X]

 

BÁT HOANG

 

— Bát Hoang bao gồm: Tây Hoàng, Kiếm Châu

— Chủng tộc: Nhân tộc, yêu tộc, thụ tộc, thạch nhân tộc, huyết tộc, quỷ tộc, mị linh tộc, thương linh tộc... chủng tộc.

— Thất đại sinh mệnh cấm khu đã biết

—— Hắc Triều Hải: Thuộc Tây Hoàng, chúa tể là Hải Mã.

— Thất Dạ Đạo

—— Nhất dạ hữu quang, khởi nguyên hỗn độn 【Hỗn Độn Tâm Pháp】

—— Nhị dạ hữu đạo, khai thiên tích địa 【Khai Thiên Tâm Pháp】

—— Tam dạ hữu linh, phong thần nghịch tiên 【Phong Thần Tâm Pháp】

—— Tứ dạ hữu tình, diễn sinh vạn vật 【Vạn Vật Tâm Pháp】

—— Ngũ dạ hữu dục, thế đạo suy lạc 【Thế Đạo Tâm Pháp】

—— Lục dạ hữu diệt, ức thế tồn ma 【Tồn Ma Tâm Pháp】

—— Ngã vi thánh hiền, vạn thế vô ma 【Luân Hồi Tâm Pháp】

— Hệ thống tu luyện

—— Phàm thai nhục thân: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【1 mệnh cung 】

—— Thiết bì cường thể: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【2 mệnh cung 】

—— Đồng cân nham thể: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【3 mệnh cung 】

—— Ngân giáp chiến khu: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【4 mệnh cung 】

—— Tử hầu cuồng thể: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【5 mệnh cung 】

—— Vương giả bá thể: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【6 mệnh cung 】

—— Chân nhân bảo thân: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【7 mệnh cung 】

—— Tam muội chân thân: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【8 mệnh cung 】

—— Âm dương tinh thể: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【9 mệnh cung 】

—— Vạn tượng thần khu: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【10 mệnh cung 】

—— Đại đạo thánh thể 【 Nhập Thánh 】: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【11 mệnh cung 】

—— Vạn đạo thiên khu 【 Thiên Tôn 】: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【12 mệnh cung 】

——— Nhất đạo Thiên Tôn → Thập đạo Thiên Tôn (Kim Thiên Tôn, Vạn Thiên Tôn, Tuyệt Thiên Tôn, Tiên Thiên Tôn)

—— Đạo Quân kim thân 【 Đạo Quân 】: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【12 mệnh cung 】

— Đạo Quân cung tu sĩ cao cấp đã biết

—— Chiến Tiên Đế 【 Chiến Tiên 】: Tiên Đế cuối cùng của kỷ nguyên Cửu Giới, cùng 【 Âm Nha 】 Lý Thất Dạ có cũ.

—— Mãi Áp Đản Đạo Quân 【 Mãi Áp Đản 】: Bát Hoang vị thứ nhất Đạo Quân.

—— Thuần Dương Đạo Quân 【 Thuần Dương Tử 】: Thành đạo tại Hoang Loạn thời đại trung kỳ.

—— Thương Tổ Đạo Quân 【 Thương Tổ 】: Thành đạo tại Hoang Loạn thời đại trung kỳ.

—— Tử Uyên Đạo Quân 【 Tử Uyên 】: Kiếm Châu, thành đạo tại Hoang Loạn thời đại.

—— Tuyệt Dương Đạo Quân 【 Tuyệt Dương 】: Thành đạo tại Hoang Loạn thời đại hậu kỳ.

—— Bách Hiểu Đạo Quân 【 Bách Hiểu 】: Thân phận không biết.

—— Bách Binh Đạo Quân 【 Bách Binh 】: Thân phận không biết.

—— Mai Đạo Quân 【 Mai Ngạo Nam 】: Thạch nhân tộc, nữ tính. Cùng thời đại với Vân Nê Thượng Nhân.

—— Vân Nê Thượng Nhân: Nhân tộc, người sáng lập Vân Nê Học Viện.

—— Không Gian Long Đế 【 Tiểu Nê Thu 】: Một trong thập đại sáng kiến giả, khai sáng cảnh giới Vạn Đạo Thiên Khu. Bát Hoang vị thứ nhất Thiên Tôn.

—— Vạn Huyết Thần Vương: Vạn Huyết Giáo, Bát Hoang vị thứ hai Thiên Tôn.

—— Diệp Đế Đạo Quân 【 Diệp Đế 】: Nữ tính; Thành đạo tại Hoang Loạn thời đại.

—— Bát Thất Đạo Quân 【 Bát Thất 】: Đạo Quân thời đại trước.

Thế lực

— Tây Hoàng

—— Bắc Tây Hoàng

——— Thần Huyền Tông: Huyền Vũ 【 lão ba ba 】 kiến lập. Truyền nhân: Cung Thiên Nguyệt ( nhân tộc, nữ tính;)

——— Tổ Thành: Thạch Vương Đạo Quân sáng lập. Truyền nhân: Thạch Thanh Thiển ( thạch nhân tộc, nữ tính, tên giả Thanh Thạch.)

——— Tam Chân Giáo: Tam Chân Đạo Quân sáng lập. Truyền nhân: Lộ Y Linh ( nhân tộc, bị Lý Thất Dạ giết chết )

——— Long Phượng Cốc: Long Phượng Lão Mẫu kiến lập. Truyền nhân: Diệp Linh Dao ( long kê tộc, nữ tính;)

——— Âm Dương Thiền Môn: Thiền Dương đem Âm Dương Môn đổi thành Âm Dương Thiền Môn. Truyền nhân: Bạch Tiễn Thiền ( quỷ tộc, hư vô thể, bị Lý Thất Dạ giết chết )

——— Thiên Lãng Quốc: Thiên Lãng Đạo Quân sáng lập. Nhất quốc song quân. Truyền nhân: Thiên Lãng đại hoàng tử ( nhân tộc, bị Lý Thất Dạ giết chết )

——— Chu Thiên Môn: Chu Thiên Thiên Tôn ( thạch nhân tộc, ) kiến lập. Truyền nhân: Chu Thiên Thánh Tử ( thạch nhân tộc, bị Lý Thất Dạ giết chết )

——— Thần Thạch Lĩnh: Thiên Thạch Đạo Quân sáng lập.

——— Thạch Gia: Đăng Thạch Dược Đế 【 Thạch Hạo 】 kiến lập.

—— Nam Tây Hoàng

——— Chính Nhất Giáo: Chính Nhất Đạo Quân sáng lập. Nhất giáo tam quân. Truyền nhân: Chính Nhất Thiếu Sư (12 mệnh cung), Hứa Thúy Mi ( nữ tính)

——— Phật Đà Thánh Địa: Phật Đà Đạo Quân sáng lập. Nhất giáo tứ quân. Truyền nhân: Phàm Bạch ( nhân tộc, nữ tính;)

——— Tuyết Ảnh Lâu: Thúy Thiên Tiên Nguyệt kiến lập. Truyền nhân: Bành Ánh Tuyết ( tuyết ảnh quỷ tộc, nữ tính; Bành Tráng hậu đại )

——— Xích Gia: Xích Thiên Vũ cùng Bán Nguyệt Công Chúa cộng đồng kiến lập. Truyền nhân: Xích Hiểu Nguyệt ( huyết tộc, nữ tính, 11 mệnh cung. Xích Nguyệt Đạo Quân hậu đại )

——— Vân Nê Học Viện: Vân Nê Thượng Nhân kiến lập. Truyền nhân: Độc Cô Lam ( nhân tộc, nữ tính; 12 mệnh cung)

——— Chân Tiên Giáo: Ma Tiên Đạo Quân sáng lập. Nhất giáo tứ quân

——— Kỳ Lân Sơn: Có khả năng là Đề Thiên Cốc Kỳ Lân Tiên Đế hậu nhân kiến lập.

——— Đông Man Bát Hoang: Hồng Trần Tiên 【 Tiên Phàm 】( nhân tộc, nữ tính;), Cổ Chi Nữ Hoàng 【 Bích Dao 】( mị linh tộc, nữ tính;)

——— Thiên Cổ Tiên Sơn: Không rõ ai sáng lập.

— Kiếm Châu

—— Hải Đế Kiếm Quốc: Hải Kiếm Đạo Quân sáng lập. Nhất môn ngũ quân. Truyền nhân: Đạm Hải Kiếm Hoàng

—— Cửu Luân Thành: Không rõ ai sáng lập.

—— Kiếm Trai: Kiếm Hậu Đạo Quân sáng lập. Nhất môn tam quân

—— Thiện Kiếm Tông: Kiếm Thánh Đạo Quân sáng lập.

—— Viêm Cốc Đạo Phủ: Không rõ ai sáng lập.

—— Thiên Tàm Tông: Có thể là Lâm Thiên Đế kiến lập.

—— Chiến Kiếm Đạo Tràng: Chiến Thần Đạo Quân sáng lập.

—— Chí Thánh Giáo: Chí Thánh Đạo Quân sáng lập.

—— Mộc Kiếm Thánh Quốc: Không rõ ai sáng lập.

    Viết xuống "Đế Bá Toàn Tập [Phần X]" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiểu Quách

Tiểu Quách

Người con gái bước từ trong tranh mà anh 7 gặp lại ở miếu hoang là Phật chủ ở Táng Phật Cao Nguyên (Con gái Thế Đế bị anh 7 dẫn xuống cửu giới). Người bí ẩn Anh 7 gặp ở thập giới luôn hợp mưu với nhau là Thế Đế

4 năm trước

Tiêu Trường Sinh

Tiêu Trường Sinh

Không biết bao giờ mới end truyện đây

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó lại trở lại nguyên điểm.

4 năm trước

Phá Thiên Quân

Phá Thiên Quân

Phụng dưỡng lễ nghi, Mạc tị ô uế Phụ mẫu tại đường, Bất khả viễn du Thân thể phát phu, Thụ chi phụ mẫu Bất cảm hủy thương, Hiếu chi thủy dã Lập thân hành đạo, Dương danh ư hậu Dĩ hiển phụ mẫu, Hiếu chi chung dã

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Thất Đại Sinh Mệnh Cấm Khu có thêm Táng Kiếm Vẫn Vực

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Hải Đế Kiếm Quốc còn có Tinh Xạ Đạo Quân. Viêm Cốc Đạo Phủ : Huyền Sương Đạo Quân sáng lập Mộc Kiếm Thánh Quốc do Mộc Kiếm Thánh Ma sáng lập. Nước này có Thúy Trúc Đạo Quân Còn có Bách Binh Sơn của Bách Binh Đạo Quân và Thần Viên Đạo Quân

4 năm trước

Cựu Thổ

Cựu Thổ

Đạo Quân kim thân 【 Đạo Quân 】: ( tiểu cảnh, trung cảnh, đại cảnh.)【12 mệnh cung 】 Đạo Quân Kim Thân lên đến đại cảnh thì cố gắng ngưng tụ Đạo Quả, tố Kim Thân. Quá trình này thì được gọi là Trữ Quân. Thành công mới là Đạo Quân

4 năm trước

tieungu

tieungu

Thành tiên sở cầu, cũng không phải là như ý,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Thành tiên sở cầu, cũng không phải là như ý,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Thành tiên sở cầu, cũng không phải là như ý,

4 năm trước

tieungu

tieungu

hắn đã từng là đưa tiễn bên người cái này đến cái khác người,

4 năm trước

tieungu

tieungu

hắn đã từng là đưa tiễn bên người cái này đến cái khác người,

4 năm trước

tieungu

tieungu

hắn đã từng là đưa tiễn bên người cái này đến cái khác người,

4 năm trước

Học Sinh Tiểu Học

Học Sinh Tiểu Học

Khoa học điểm cuối là ma pháp!!

4 năm trước

Học Sinh Tiểu Học

Học Sinh Tiểu Học

Khoa học điểm cuối là ma pháp!!

4 năm trước

Học Sinh Tiểu Học

Học Sinh Tiểu Học

Nói với mẹ ta là chúng đánh ta trước

4 năm trước

Học Sinh Tiểu Học

Học Sinh Tiểu Học

Nói với mẹ ta là chúng đánh ta trước

4 năm trước

Học Sinh Tiểu Học

Học Sinh Tiểu Học

Nói với mẹ ta là chúng đánh ta trước

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Ta chỉ đi ngang qua aaa

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Dương Thiên Phàm

Dương Thiên Phàm

ta muốn nghịch thiên a !!!!!!!

4 năm trước

Hydra249

Hydra249

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước

Khánh Akira

Khánh Akira

Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma

4 năm trước

Ân Thập Lãng

Ân Thập Lãng

Chưa dám chơi đến Bát Hoang, sợ tẩu quả nhập ma. Ta tiếp tục ngồi đợi

4 năm trước

Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaa

4 năm trước

X.Tùng

X.Tùng

Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước

Ngũ Điểm Văn

Ngũ Điểm Văn

thử xem chức năng chế nào..............

4 năm trước

Tà Thiên Đế

Tà Thiên Đế

Lão mới đọc tới khúc anh bảy đi tới thạch giới à. Toàn giả heo thịt đám lão tổ mới ghê

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok