Đế Bá Toàn Tập [Phần IX]

Táng Địa | | 20565

Tóm tắt Huyền huyễn

đế bá toàn tập

TAM TIÊN GIỚI

    Tam Tiên Giới cũng được xưng là thế giới không tồn tại. Có một loại thuyết pháp cho rằng, thế giới này được đặt tên là Tam Tiên Giới, đó là vì kỷ niệm ba vị chân đế Toại Đế, Hi Đế, Nông Đế trong truyền thuyết. Cũng có một loại thuyết pháp cho rằng, thế giới này được đặt tên là Tam Tiên Giới, chẳng qua là gọi chung ba đạo thống là Tiên Thống, Đế Thống, Vạn Thống. Bên trên Tam Tiên Giới còn có một cái thế giới, được xưng Tử Vong Thế Giới.

— Giới vực phân chia: Vạn Thống Giới, Đế Thống Giới, Tiên Thống Giới.
— Chủng tộc: Nhân tộc, hỏa tộc, bát tí tộc, thiên phật tộc, yêu tộc, mặc chú tộc, thước kim tộc, thông thiên thạch tộc, thánh linh tộc, tam mục tộc, chân long tộc, kim biến tộc, thiên vũ tộc, tạc thạch tộc, tiên đồng tộc, nhân mã tộc, đẳng đẳng chủng tộc.

— Lục Cực Thục Địa
—— Kim Tiền Lạc Địa 【 chúa tể: Hội 36 】
—— Phi Địa Trì 【 chúa tể: Hội 36 】
—— Hắc Ám Quỷ Địa 【 chúa tể: Hội 36 】
— Tam Tiên: Hi Đế, Nông Đế, Toại Đế (hỏa tộc)
— Thủy Tổ
—— Bão Phác: Tạc Thạch tộc, đệ nhất Thủy Tổ, chiến tử tại Bất Độ Hải.
—— Hỏa Tổ: Hỏa tộc, đệ tử Toại Đế, đọa nhập hắc ám, một trong thập đại Thủy Tổ, bị Toại Đế bóp chết.
—— Cầm Nữ Đế: Nữ tính, đệ tử Hi Đế, sinh tử chưa biết
—— Tiên Nữ: Nữ tính, thê tử Huyền Hiêu Chân Đế, sở hữu Cực Âm Chi Huyết, đã chết.
—— Hắc Ám Tín Sứ: Một trong thập đại Thủy Tổ, đọa nhập hắc ám, Lý Thất Dạ cố ý đánh trọng thương để tàn hồn trốn thoát.
—— Viễn Đạo: Vừa là tên người cũng là tên cảnh giới, người đầu tiên đánh vỡ cực hạn cảnh giới Chân Thần, khai sáng ra Viễn Đạo
—— Quân Tức: Tên thật không rõ, người thứ hai đạt đến Viễn Đạo, đọa nhập hắc ám, hiện đã đào tẩu.
—— Huyền Hiêu Chân Đế: Có được Cực Dương Chi Thể, thê tử là Tiên Nữ, một tồn tại lấy Chân Đế trảm Thủy Tổ, là một trong vạn cổ ngũ đại Chân Đế.

Vạn Thống Giới 【 Đạo Nguyên Vạn Tượng 】
— Cuồng Đình Đạo Thống: Từ Tiên Thống Giới rớt xuống Vạn Thống Giới, đạo thống dần dần suy sụp, tương lai có thể thăng lên Đế Thống Giới. Thủy Tổ là Cuồng Tổ (lão đầu) (bị trấn áp ở Khô Thạch Viện), Vương Phủ chấp chưởng Đạo Thống, truyền nhân Sở Thanh Lăng (nữ tính, nhân tộc).
— Trường Sinh Đạo Thống: Thủy Tổ là Dược Tiên, thuộc Hỏa tộc, hiện ở Bất Độ Hải, Trường Sinh Cốc chấp chưởng Đạo Thống, truyền nhân Trường Sinh Chân Nhân ( hỏa tộc, nữ tính).
— Dương Minh Giáo: Thủy Tổ là Vương Dương Minh, hiện ở Bất Độ Hải, truyền nhân Dương Minh Tán Nhân (nhân tộc, nữ tính).
— Chu Tương Vũ Đình: Thủy Tổ là Võ Tổ, có được một trang Thể Thư, hiện ở Bất Độ Hải, truyền nhân Võ Băng Ngưng (nhân tộc, nữ tính).
— Kiếm Trủng Đạo Thống: Thủy Tổ là Kiếm Thánh, họ Lăng, chiến tử ở Bất Độ Hải, Lăng Gia chấp chưởng Đạo Thống, truyền nhân Kiếm Tôn (họ Hạ, bị Lý Thất Dạ bóp chết), Lăng Tịch Mặc (nhân tộc, nữ tính, hậu nhân Kiếm Thánh).
— Bàn Long Đạo Thống: Thủy Tổ là Bàn Long, thuộc Bát Tí tộc, đọa lạc hắc ám, bị Lý Thất Dạ bóp chết, Bái Nguyệt Giáo chấp chưởng Đạo Thống, truyền nhân Bàn Long công tử (bị Lý Thất Dạ bóp chết), Bình Thành công tử (thiên phật tộc).
— Phục Ngưu Đạo Thống: Thủy Tổ là Phục Ngưu, hiện ở Bất Độ Hải, truyền nhân Phục Ngưu Minh Tổ.
— Thánh Y Đạo Thống: Thủy Tổ là Thánh Y, hiện ở Bất Độ Hải tiểu thiên thế giới.
— Tịnh Dương Đạo Thống: Thủy Tổ là Tịnh Dương, hiện ở Bất Độ Hải
— Chân Viêm Đạo Thống: Thủy Tổ là Chân Viêm
— Vân Độ Đạo Thống Thủy Tổ là Vân Độ (cùng thời đại với Thủy Tổ Cao Dương), truyền nhân Tuần Tiểu Ngải (nữ tính)
— Khai Thiên Đạo Thống: Thủy Tổ là Đao Tổ, đã chết ở Bất Độ Hải, truyền nhân Tôn Ngật Thần (bị Lý Thất Dạ bóp chết)
— Bảo Kỳ Môn Đạo Thống: Thủy Tổ là Bảo Kỳ, truyền nhân Hà Vũ Đường (nữ tính).

Đế Thống Giới 【 Đạo Nguyên Huyền Hoàng 】
— Cửu Bí Đạo Thống: Thủy Tổ là Cửu Bí (đệ tử của Bão Phác), đã chết tại Bất Độ Hải, Lâm Hải Các chấp chưởng Đạo Thống, truyền nhân Liễu Sơ Tình (nữ tính, sở hữu huyết thống Phỉ Thúy).
— Mộc Gia Đạo Thống: Từ Tiên Thống Giới suy tàn thành Đế Thống Giới, đệ tử bị Bách Nhật Đạo Nhân thôn phệ, hiện đã bị diệt. Thủy Tổ là Mộc Vân (có được một trang Tử Thư).
— Lý Gia Đạo Thống: Truyền nhân Đoạn Ngọc Chân Đế - Lý Ngọc Chân.
— Tả Ngạn Đạo Thống: Thủy Tổ là Tả Ngạn, sa đọa hắc ám, bị Lý Thất Dạ bóp chết. Tàng Kim Động chấp chưởng Đạo Thống, truyền nhân Tứ Đại Bảo Vương (bị Lý Thất Dạ bóp chết.)
— Văn Trúc Đạo Thống: Thủy Tổ là Văn Trúc, sa đọa hắc ám, bị Lý Thất Dạ bóp chết, truyền nhân Sa Vũ Thành bị Lý Thất Dạ bóp chết.
— Phi Long Đạo Thống: Thủy Tổ là Phi Long, Bách Diệp Tông chấp chưởng đạo thống.
— Thạch Vận Đạo Thống: Từng là cự đầu Đế Thống Giới, bị hắc ám xâm lấn mà dần dần suy sụp, Đạo Nguyên được Lý Thất Dạ cứu, có hi vọng trùng kiến. Thủy Tổ là Thạch Vận, sa đọa hắc ám bị Lý Thất Dạ bóp chết. Thiên Vận Giáo chấp chưởng đạo thống, truyền nhân Lâm Diệc Tuyết (nhân tộc, nữ tính)
— Linh Thông Đạo Thống: Thủy Tổ là Thông Linh, Hạc Vũ Giáo chấp chưởng đạo thống.

Tiên Thống Giới 【 Đạo Nguyên Thanh Liệt 】
— Tiên Ma Đạo Thống: Thủy Tổ là Trường Sinh Lão Nhân (Trường Sinh Tiêu Thị), trấn áp tại Tiên Ma Động ở Nhân Hoàng Giới, đã chết. Trường Sinh Điện chấp chưởng đạo thống, truyền nhân Đạm Đài Miểu (nữ tính)
— Tẩy Khê Đạo Thống: Thủy Tổ là Tẩy Bạch Hôi (hỏa tộc, một trong thập đại thủy tổ), truyền nhân Tẩy Hoàng (nữ tính, họ Khê).
— Kình Thảo Đạo Thống: Thủy Tổ là Kình Thảo, truyền nhân Kim Bồ Chân Đế (bị Lý Thất Dạ bóp chết), Quản Vân Bằng ( bị Lý Thất Dạ bóp chết).
— Y Điện Viên Đạo Thống: Thủy Tổ là Thánh Linh Tổ (thánh linh tộc, chiến tử tại Bất Độ Hải)
— Thần Chi Cương Đạo Thống: Thủy Tổ là Viễn Đạo (người duy nhất không phải Thủy Tổ nhưng lập đạo thống, Viễn Đạo Vô Chỉ), truyền nhân Thần Cổ Chiến (bị Lý Thất Dạ bóp chết).
— Cùng Bích Đạo Thống: Thủy Tổ là Cùng Bích (sở hữu một trang Mệnh Thư), Thiên Toán Các chấp chưởng đạo thống, truyền nhân Từ Tiêu Cẩn (nữ tính).
— Thiên Đồng Đạo Thống: Thủy Tổ là Thiên Đồng (Tam Mục tộc, chiến tử ở Bất Độ Hải), truyền nhân Tam Mục Thần Đồng.
— Cao Dương Lâu (liên minh): Thủy Tổ là Cao Dương (chiến tử ở Bất Độ Hải).
— Bát Bảo Đạo Thống: Thủy Tổ là Bát Bảo, tự mình diệt đạo thống, còn bản thân bị Lý Thất Dạ diệt.
— Lăng Vân Đạo Thống: Thủy Tổ là Lăng Vân, chiến tử ở Bất Độ Hải.
— Lăng Không Đạo Thống: Thủy Tổ là Lăng Không, chiến tử ở Bất Độ Hải, đạo thống sa đọa hắc ám bị Văn Trúc diệt
— Chân Long Đình: Thủy Tổ là Long Tổ (Lão Yêu Long), trấn áp ở trong Cự Long Sơn Mạch ở Thiên Linh Giới.
— Kim Biến Thần Đình: Thủy Tổ là Phi Thiền (kim biến tộc, đọa nhập hắc ám, bị Lý Thất Dạ bóp chết), đạo thống tự mình diệt. Tổ Đình chấp chưởng đạo thống, truyền nhân Kim Biến Chiến Thần, bị Lý Thất Dạ diệt. 
— Tiên Đồng Sơn Đạo Thống: Thủy Tổ là Đồng Tổ, tiên đồng tộc, cùng đồng nhân ở Cửu Giới có sâu xa. Truyền nhân Bát Xích Chân Đế
— Kiêu Hoành Thương Hành: Thủy Tổ là Kiêu Hoành (nhân tộc, đã chết), truyền nhân A Lan (nữ tính).
— Lăng Gia Tự Đạo Thống: Thủy Tổ là Lăng Gia Phật, truyền nhân Minh Vương Phật (bị Lý Thất Dạ bóp chết)
— Ngũ Hành Sơn Đạo Thống: Thủy Tổ là Ngũ Hành ( chiến tử ở Bất Độ Hải), truyền nhân Huệ Thanh Tuyền (nữ tính).
— Dao Quang Đạo Thống: Thủy Tổ là Dao Quang
— Thần Nguyệt Đạo Thống: Thủy Tổ là Thần Nguyệt, chiến tử ở Bất Độ Hải.
— Thông Thần Đạo Thống: Thủy Tổ là Thông Thần, bị Hỏa Tổ giết chết.
— Bạch Vân Đạo Thống: Thủy Tổ là Bạch Vân, bị Huyền Hiêu Chân Đế giết.
— Quang Minh Thánh Viện: Thủy Tổ là Viễn Hoang Thánh Nhân (Luân Hồi Hoang Tổ), trấn áp tại Đệ Thập Giới Thanh Châu, bị Lý Thất Dạ bóp chết. Truyền nhân Thánh Sương Chân Đế (nữ tính)

    Viết xuống "Đế Bá Toàn Tập [Phần IX]" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL < Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

Bán hành SLL Xuyên Không Gian , Thời Gian< Trích: Bố Tiêu Dao Tử > Ahihi

4 năm trước

Lão lão

Lão lão

Liễu sơ tình có thể coi là vợ của a bảy rồi !

4 năm trước

Dương Thiên Phàm

Dương Thiên Phàm

7 lần trùng sinh đều tam phàm hận a

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Pa  Pa

Pa Pa

Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaa

4 năm trước

X.Tùng

X.Tùng

Ta chỉ đi ngang qua aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4 năm trước

Chư Thần

Chư Thần

Còn cái Bát Hoang

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok