Cảnh giới trong Lâm Uyên Hành

Từ Tỉnh | | 2114

Tóm tắt Thông tin Nhiệt huyết Xây dựng thế lực

1. Cảnh giới tu hành

Thánh Hoàng Vô Trung Sinh có mở ra lục cảnh giới, chỉ đường cho hậu nhân, chú trọng tính linh. Trúc Cơ cảnh giới này, là phu tử nho gia đời thứ nhất thời thánh nhân cộng thêm.

Thế giới trước hủy diệt giai đoạn cuối, thế giới này sinh ra giai đoạn đầu, thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm tinh khiết, khi đó người không cần Trúc Cơ. Người vừa sinh ra, liền nguyên khí dồi dào, liền có thể trực tiếp tiến vào Uẩn Linh cảnh giới. Về sau nguyên khí dần dần mỏng manh, đợi đến khi trưởng thành đến năm sáu tuổi, nguyên khí trong cơ thể mới có thể trưởng thành đến cấp độ thỏa mãn Uẩn Linh. Đến thời đại thánh nhân, người không tu luyện đã không cách nào tiến vào Uẩn Linh. Phu tử nhìn ra nguyên khí dần dần mỏng manh, cho nên sáng tạo ra cảnh giới Trúc Cơ này.

Phân chia cảnh giới

Cảnh giới

Giới thiệu

Trúc Cơ

Tu luyện công pháp dùng tăng cường khí huyết, lúc này tu sĩ vô tính linh thần thông, tu luyện chính là võ học, là thân thể, tăng lên nguyên khí. Tổng cộng có sáu trọng.

Uẩn Linh

Tu luyện thần thông, tu luyện tính linh. Có lục trọng động thiên, phân biệt là đệ nhất trọng Thanh Hư Thiên, đệ nhị trọng Không Minh Thiên, tầng thứ ba Thái Huyền Thiên, tầng thứ tư Huyền Cực Thiên, tầng thứ năm Cửu Thất Thiên, thứ sáu Ngọc Thanh Thiên.

Nguyên Động

Linh sĩ tu luyện, từ ngoài vào trong, tu luyện tới Nguyên Động cảnh giới, nguyên khí sẽ hóa thành đan nguyên. Tu luyện tính linh trong cơ thể một phương thiên địa, chính là Nguyên Động cảnh giới.

LY Uyên

Ở động thiên hậu hình thành Đại Uyên, ngưng kết liêu châu. Cảnh giới này, cần chân nguyên cùng tính linh lặn xuống Ly Uyên cửu trọng, tầng thứ chín gọi là chân long chi khẩu, ở nơi đó, chân nguyên cùng tính linh hội dung hợp nhất thể, uất dưỡng Liêu Châu.

Thiên Tượng

Linh sĩ của cảnh giới này trở thành "ma" sau khi chết.

Chinh Thánh

Á Thánh cảnh giới, tính linh hiện lên, mơ hồ có thánh nhân cảnh tượng. Cái gọi là trưng thánh, có nghĩa là xác minh tuyệt học của các vị thánh. Linh sĩ tu luyện tới cảnh giới này, đối với tuyệt học thánh cũ đã nghiên cứu đến cực hạn, nghiệm chứng thánh nhân tuyệt học, hoài nghi thánh nhân tuyệt học, kế thừa phát dương, thậm chí lập môn hộ khác. Sau khi chết, linh hồn tình dục trở thành "thiêng liêng".

Nguyên Đạo

Cảnh giới thánh nhân, tùy thời có thể dẫn động đại kiếp nạn do tiên kiếm mang đến.

Đạo Hoa

Chân Tiên. Tu thành Đạo Hoa chính là thành tiên, có được ba đóa đạo hoa là có thể mở ra Đạo Cảnh. Là cảnh giới thấp nhất của tiên đạo lĩnh vực, tức là tiên nhân bình thường nhất, còn chưa hoàn toàn nắm giữ tiên nguyên, thực lực tương đối yếu, nhưng đại đạo đã lạc ấn thiên địa, hạ giới nắm giữ cảnh giới hoàn chỉnh chinh thánh tồn tại nghi ngờ có thể có được chiến lực như tiên nhân.

Đạo cảnh

Đế Hỗn Độn vì tu luyện mở ra cảnh giới, Phân Đạo Cảnh thập trọng thiên.

Nhất trọng đạo cảnh chính là kim tiên, tam trọng đạo cảnh có thể xưng là tiên quân, ngũ trọng đạo cảnh trở lên có thể xưng là Thiên Quân, bát trọng đạo cảnh có thể phong làm đế quân, cửu trọng đạo cảnh là thành tựu như tiên đế, thập trọng đạo cảnh chính là đạo thần.

Lưu ý: "Kim tiên, tiên quân, thiên quân, đế quân, tiên đế" đều là tiên đình phong hào, phi cảnh giới

Đạo cảnh nhất trọng thiên

Kim Tiên. Kim Tiên chính là ở đạo cảnh đệ nhất trọng thiên trên cơ sở bắt đầu tu luyện. Tiên nhân đem pháp lực bản thân từ chân nguyên hoàn toàn hóa thành tiên nguyên, đem đạo pháp thần thông hoàn toàn hóa thành đại đạo, bản thân có đạo quấn quanh, tính linh, thân thể cùng đạo pháp đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ, được xưng là Đại La Kim Tiên. Hạ giới nắm giữ cảnh giới hoàn chỉnh nguyên đạo cường giả cũng có thể có được kim tiên chiến lực.

Đạo cảnh tam trọng thiên

Tiên quân. Tu luyện tới đạo cảnh đệ tam trọng thiên, liền có thể tiếp nhận phong thưởng của tiên đình, được phong làm tiên quân, là người nổi bật trong tiên nhân, lãnh đạo trung cấp tiên giới.

Đạo cảnh ngũ trọng thiên

Thiên Quân. Tu luyện tới Đạo Cảnh đệ ngũ trọng thiên, liền có thể bị phong làm thiên quân.

Đạo cảnh bát trọng thiên

Đế quân. Tu luyện tới Đạo Cảnh đệ bát trọng thiên, vậy thì có tư cách được phong làm đế quân, địa vị ngang bằng với Tứ Ngự Đế Quân. Tu vi đạt tới đạo cảnh bát trọng thiên cường hoành tồn tại, có thể cùng tiên đình phân cương mà trị, thế lực dưới trướng tương đương với một tiểu tiên đình.

Đạo cảnh cửu trọng thiên

Tiên Đế. Tu luyện tới Đạo Cảnh đệ cửu trọng thiên, liền có tư cách tranh đoạt vị trí tiên đế. Tương ứng với đế cảnh trong chí tôn nhân đạo, thiên quân của phần vũ trụ.

Đạo cảnh thập trọng thiên

Đạo Thần. Tu luyện đến Đạo Cảnh Trọng Thiên thứ mười. Ở trên Cửu Trọng Thiên còn có Tầng Mười Trọng Thiên, tu thành Thập Trọng Thiên tức là đạo thần trong đạo giới của mình, không có cạm bẫy đạo thần.

Lưu ý:

Chinh Thánh Nguyên Đạo bổ toàn cảnh giới cũng có thể có được tiên nhân, kim tiên chiến lực, nhưng không có tiên vị, mặc dù chiến lực vượt qua tiên nhân cũng rất khó thủ thắng.

Ngoài ra ngoại trừ những cảnh giới đã biết này, Tô Vân học tập lĩnh ngộ các loại đại đạo lục lão, dần dần hoàn thiện trường viên cảnh giới, song hà, thiên quan, thiên trụ, hoa cái, linh thai cũng làm hình thức ban đầu của năm cảnh giới, dần dần hiện ra.

Sau khi trải qua chửi bão tiên nhân và lục lão, lại phát hiện loại cảnh giới như loại thiên địa này sinh ra có tới mười sáu. Ngoài "Quảng Hàn, Lôi Trì, Trường Viên, Chung Sơn, Song Hà, Thiên Quan, Thiên Trụ, Hoa Cái", còn có "Thiên Lao, Minh Đường, Thái Âm, Thái Dương, Thiên Thuyền, Thái Tôn", v.v.

Pháp bảo của cựu thần đến từ Hỗn Độn, trời sinh đã cùng bọn họ lớn lên cùng một chỗ, theo bọn họ cường đại mà cường đại, thậm chí có chút uy lực của pháp bảo Thánh Vương còn ở trên chủ nhân của nó.

Cảnh giới Động Thiên

Tô Vân sớm nhất mượn đế tọa động thiên tiên quang tu thành cảnh giới, kết nối thân thể cùng tính linh.

Cảnh giới Thân Thể

Tô Vân cùng La Oanh Y mỗi người ở Cầu Thủy Kính, Nguyệt Lưu Khê, Giang Tổ Thạch trên cơ sở sáng tạo ra đại thống nhất công pháp, cũng chính là thân thể cảnh giới.

Cảnh giới Quảng Hàn

Tô Vân cùng Ngô Đồng được Hiên Viên Thánh Hoàng điểm nhổ khai sáng, để cho tính linh của linh sĩ đột phá cực hạn trước kia, đạt tới một tầng thứ khác.

Linh sĩ tu luyện tới Uẩn Linh cảnh giới đồng thời, có thể mở ra Quảng Hàn cảnh giới, nó cũng không hoàn chỉnh, mà là làm một cảnh giới phụ thuộc, dựa vào Uẩn Linh, Nguyên Động, Kiêu Uyên, Thiên Tượng các cảnh giới. Sau khi Quảng Hàn Động Thiên trở về đệ thất tiên giới, liền chính thức trở thành một cảnh giới, xếp trước cảnh giới Thiên Tượng. Là Nguyên Sóc trên đường trở về tiên giới thứ bảy mở ra cảnh giới mới.

Cảnh giới Lôi Trì

Tô Vân cùng Sài Sơ nhìn ra lôi trì quan sát Vũ tiên nhân, đối với chúng sinh kiếp vận lĩnh ngộ có yêu cầu cực cao, xếp sau Quảng Hàn, trước thiên tượng. Là Nguyên Sóc trên đường trở về tiên giới thứ bảy mở ra cảnh giới mới.

Cảnh giới Trường Viên

Tô Vân và Sài Sơ nhìn trường thành Bắc Miện quan sát Vũ tiên nhân sáng lập ra, xếp sau Lôi Trì, trước thiên tượng. Là Nguyên Sóc trên đường trở về tiên giới thứ bảy mở ra cảnh giới mới.

Cảnh giới Chung Sơn

Tô Vân quan sát quá trình Chung Sơn Chúc Long thai nghén Tử Phủ mà mở ra cảnh giới, đem nguyên động, Kiêu Uyên các cảnh giới bao gồm vào, lại có thể chia làm chung sơn, chúc long, tử phủ các loại cảnh giới. Là Nguyên Sóc trên đường trở về tiên giới thứ bảy mở ra cảnh giới mới.

Thiết lập Đạo

Đạo, không giả vật, không cần mượn phù văn, không cần mượn nguyên khí. Phù văn cùng nguyên khí, chỉ là không cách nào miêu tả chính xác tình huống dưới tình huống bất đắc dĩ lựa chọn. Dùng nguyên khí để xây dựng phù văn, dùng phù văn để giải thích miêu tả, bởi vậy cần linh sĩ cùng tiên nhân có được pháp lực, có được tu vi. Nhưng trên lý thuyết tồn tại tình huống không cần phù văn cùng nguyên khí, nếu cảm ngộ đối đạo thẳng đến bản chất, cũng có thể không mượn phù văn cùng nguyên khí giải thích, từ đó thi triển ra thần thông.

2. Thần ma

Thời kỳ đệ nhất tiên giới, nhân tộc dựa vào bắt chước thần ma mới sáng tạo ra tiên đạo rực rỡ.

Thần ma đại thể chia làm hai loại thần thánh và ma thần, tổng cộng có ba ngàn sáu trăm loại thần ma, phân biệt tương ứng với ba ngàn sáu trăm loại đại đạo của Tiên giới, gọi chung là ba ngàn tiên đạo, thần thánh cùng ma thần phân biệt lấy Thần Đế cùng Ma Đế làm thủ lĩnh.

Sinh ra ở trên người thần ma đời thứ nhất sinh ra ở phúc địa trời sinh đã có thể tản mát ra đạo uy tự nhiên, đó là sinh ra uy năng tiên đạo ẩn chứa trong phúc địa của bọn họ. Mà hậu duệ của Thần Ma, cần lạc ấn bản thân đại đạo, mới có thể xưng là Thần Ma. Mà mặt khác còn có tín ngưỡng thành thần, kim thân thành thần phương pháp, để cho thế giới có nguyên khí của hắn, do đó đạt tới trường sinh, nhưng nếu thế giới tan vỡ, thọ nguyên của thần ma cũng sẽ đi đến cuối cùng.

Nguyên khí bất diệt, thần ma không chết, muốn tiêu diệt Thần Ma, phải tiêu diệt thiên địa nguyên khí của bọn họ.

Thế gian có thể tiêu diệt thiên địa nguyên khí biện pháp, đơn giản là ba loại, một là thiên địa nguyên khí mục nát, hóa thành kiếp xá, thần ma tự chết; hai là trấn áp thần ma, không ngừng tiêu hao luyện hóa nguyên khí, nguyên khí luyện hết, thần ma tự chết; ba là thủ đoạn tiên gia như tiên kiếm, tiên lục.

Chuyển ngữ: Từ Tỉnh

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok